Varsavia, Polonia

Nauki o bezpieczeństwie

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: protezione e sicurezza
Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne – w początkowym okresie wspólne dla wszystkich doktorantów danego rocznika, następnie zajęcia kierunkowe w wybranych przez doktoranta modułach w jednostkach organizacyjnych Wydziału, w których doktoranci realizują przewody doktorskie, seminaria doktoranckie prowadzone przez promotorów (opiekunów naukowych). Ponadto, prowadzenie badań pod kierunkiem promotora (opiekuna naukowego) oraz indywidualną pracę badawczą i redagowanie rozprawy doktorskiej. Przewiduje się również dla studentów studiów stacjonarnych udział w procesie przygotowania i prowadzenia zajęć prowadzonych przez promotora (opiekuna naukowego) oraz samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przez Senat AON. Kształcenie językowe prowadzone jest w formie indywidualnych konsultacji i ćwiczeń do wyboru z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Privacy Policy